اخبار و رویدادها
لیست اخبار
چهاردهمين آيين نكوداشت دانش آموختگان غيرايراني در همدان
چهاردهمين آيين نكوداشت دانش آموختگان غيرايراني در همدان
1395/03/04 : چهاردهمين آيين نكوداشت دانش آموختگان غيرايراني دردانشگاه هاي كشور براي تقدير از 408 نفر از دانش آموختگان غيرايراني 23 كشور مختلف دنيا با حضور معاون وزير علوم ، تحقيقات و فناوريو رئيس سازمان امور دانشجويان و قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مسئولين دو وزارتخانه و تعدادي از سفرا و ديپلماتهاي كشورها و همچنين مسئولين دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشكي همدان ، استاندار همدان و ساير مسئولين استاني در روز پنجشنبه مورخ 92/02/30 برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومی سازمان همچنين ......
رئيس صندوق رفاه دانشجويان خبر داد
رئيس صندوق رفاه دانشجويان خبر داد
1395/02/27 : دریافت اجاره بهای خوابگاه 20 درصد دانشجویان بی بضاعت بعد از فارغ التحصیلیرئیس صندوق رفاه دانشجویان از دریافت اجاره بهای خوابگاه ها از 20 درصد دانشجویان بی بضاعت بعد از فارغ التحصیلی خبر داد و گفت: در سال گذشته از 10 درصد دانشجویانی که توان پرداخت اجاره بهای خوابگاه را نداشته اند، اجاره بها بعد از فارغ التحصیلی اخذ می شد که امثال این میزان 10 درصد افزایش داشته است و از 20 درصد دانشجویان بی بضاعت که توان پرداخت اجاره بها ندارند، اجاره بها بعد از فارغ التحصیلی اخذ می شود. به گزارش روابط عمومی سازما ......
اداره کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگراداره کل امور دانش آموختگاناعزام با هزينه شخصياداره كل امور دانشجويان داخلدفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويانآزمونسامانه رزومهدفتر نظارت و ارزيابي