اخبار سازمان
طی حکمی از سوی وزیر علوم؛ اعضای هیات رئیسه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب شدند وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در احکامی جداگانه اعضای هیات رئیسه، نواب رئیس و بازرس فدارسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی را منصوب کرد.
به‌ گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان به نقل از فدارسیون ورزش‌های دانشگاهی، دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه اعضای هیات رئیسه، نواب رئیس و بازرس فدراسیون دانشگاهی را منصوب کرد.

بنابراین گزارش دكتر مهدي شهبازي، دكتر اميرعباس لشگری، دكتر محمدرسول خدادادي، دكتر مسعود گنجی، سيد احسان قاضی زاده هاشمی، دكتر سيد علي اكبر هاشمی جواهری، دكتر حميدرضا طاهری، سيد ابوالفضل تجلی، دكتر همت اله بسطامی، مهدی مقدم منش به عنوان اعضای هیات رئیسه منصوب شدند.

در احکام دکتر زلفی‌گل آمده است :

نظر به تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالي و براساس پيشنهاد رئيس سازمان امور دانشجويان و رئيس فدراسيون ملي ورزش‌هاي دانشگاهي، به موجب اين ابلاغ به سمت عضو هيئت رئيسه فدراسيون ملي ورزش‌هاي دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شويد.

اميدوارم در چارچوب سياست‌هاي دولت مردمي و هماهنگي با رئيس فدراسيون ملي ورزش‌هاي دانشگاهی در انسجام بخشيدن و يكپارچه کردن فعاليت‌هاي ورزشي در مراكز آموزش عالي موفق باشيد.

توفيق روزافزون جناب‌عالي را در پيشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و منويات رهبر حكيم انقلاب اسلامي (مدظلهالعالی) از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

همچنین وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی احکامی جداگانه دکتر ابراهیم علی دوست را به عنوان نایب رئیس اول و عضو هیئت رئیسه و خانم دکتر زهرا سلمان را به عنوان نایب رئیس بانوان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب کردند.

در حکم نواب رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی آمده است:

به استناد بند 3 مادۀ 7 اساسنامه فدراسيون ملَي ورزش‌هاي دانشگاهي و صورتجلسه مورخ 29/04/1401 مجمع عمومي فدراسيون و همسو با مادۀ 8 اساسنامه، به موجب اين حكم از تاريخ برگزاری مجمع عمومی به سمت عضو هيئت رئيسه و نايب‌رئيس فدراسيون ملّي ورزش‌هاي دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شويد.

اميدوارم در چارچوب سياست‌های دولت مردمی و هماهنگي با رئيس فدراسيون و وظايف تعريف‌شده در مادۀ 9 اساسنامه، در انسجام بخشيدن و يكپارچه کردن فعاليت‌هاي ورزشي در مراكز آموزش عالی موفق باشيد.

توفیق روزافزون جناب عالی/سركار عالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ومنویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) ازدرگاه پروردگارمتعال خواستارم.

همچنین در حکم دیگری وزیر علوم تحقیقات و فناوری بازرس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی را منصوب کردند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی دکتر مهرداد عنبریان را به عنوان بازرس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب کرد.

بنابراین گزارش در حکم وزیر علوم تحقیقات و فناوری آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالي و به استناد بند 13 اساسنامه فدراسيون ملَي ورزش‌هاي دانشگاهي به موجب اين حكم به سمت بازرس فدراسيون ملّي ورزش‌های دانشگاهی جمهوری اسلامی ايران منصوب می‌شويد.

اميدوارم در چارچوب سياست‌هاي دولت مردمي و وظايف تعريف‌شده در ماده 13 اساسنامه، در انسجام بخشيدن و  يكپارچه کردن فعاليت‌های ورزشي در مراكز آموزش عالي موفق باشيد.

توفیق روزافزون جناب عالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ومنویات رهبرحکیم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از درگاه پروردگار متعال خواستارم.