کارگاه آموزشي تعالي منابع انساني در سازمان امور دانشجويان برگزارشد

1398/08/21 13:58

در ادامه برنامه هاي توانمندسازي كاركنان سازمان امور دانشجویان کارگاه آموزشی مديريت تعالی منابع انسانی، مدل بلوغ انسانی استاندارد 34000 به مدت 4 ساعت در دو گروه آموزشي در آبان ماه سالجاري به همت دفتر طرح و برنامه سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، مدرس این کارگاه آقاي دکتر شاه بداغی به تشريح مدل بلوغ انسانی استاندارد 34000 و اهمیت اجرای این مدل در تحقق اهداف سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت.
وی در معرفی این مدل گفت: استاندارد 34000 يك چارچوب جامع مبتني بر مجموعه اي از ارزشهاي محوري، معيارها و شاخص ها در حوزه منابع انساني سازمان است كه به مديران منابع سازماني كمك مي كند با ارزيابي مستمر فعاليتها، فرايند و نتايج منابع انساني سازمان نقاط قوت و فرصت ها را شناسايي و براي بهبود آنها و رسيدن به سازمان ياد گيرنده و توسعه يافته برنامه ريزي نمايند.
وی در ادامه توضیحات خود با اشاره به اینکه استاندارد 34000 در سالهای اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفته و جایزه تعالی منابع انسانی نیز به سازمانهای برتر تعلق می گیرد، گفت: بر اساس مدل 34000 می توان وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در سازمان ها را بررسی و پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم کرد و یک فرهنگ تعالی و کمال را در سازمان ایجاد نمود.
وی در ادامه این کارگاه به معرفی سطوح بلوغ، صفر، مقدماتی، میانی،پیشرفته و بهینه و مراحل ارزیابی هر مرحله پرداخت و با جلب مشارکت کارکنان در تبیين مفاهیم کارگاه و اداره نشست به روش پرسش و پاسخ زمینه یادگیری عمیق مدل بلوغ انسانی را فراهم کرد.م.ع